Vi vil hjælpe byggeriets parter

Vi tilbyder bygherrerådgivning med fokus på kundens succes

Fra idé til designfasen er der en række processer og analyser, som styrker projektets identitet og målsætning. Vores erfaring er, at hvis man laver en grundig analyse og programmering, således at arkitekten har et solidt grundlag at arbejde ud fra, så kommer man hurtigere og bedre i mål – med minimeret risiko.
En tidlig analyse kan hjælpe med at vurdere om nybyggeri, ombygning eller tilbygning er det rigtige for dig.
For at kunne prissætte og gennemføre en byggeopgave, skal bygherren igennem en afklarende proces, inden der sættes en streg fra arkitektens side. Det skal afklares, hvilke behov har man, og der skal opstilles kriterier, succesmål og overvejelser omkring driften. Dette skal munde ud i kravspecifikation og et projektprogram, som arkitekten arbejder ud fra i designfasen. Denne proces kræver viden og erfaring.
Vores team fungerer som en solid base igennem alle de mange byggesager, som vi håndterer for vores kunder. Hvis der er emner, som kræver specialviden, så supplerer vi med eksterne kompetenceklynger.

Vi styrer processen for dig og er en fast kontaktflade undervejs i projektet. Vi kan komme ind i projekter på forskellige niveauer og tidspunkter, men det er vores erfaring, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi, kvalitet og aftaler overholdes.

I den indledende fase kan vi fx hjælpe dig med den overordnede strategi og styring, byggebudget, projektscreening, byggeteknisk vurdering, dialog med myndighederne, udarbejdelse af lokalplan, byggeprogram og idéoplæg m.m.

I projekteringsfasen hjælper vi gerne med at vælge hvilken udbudsstrategi, der passer til dit projekt. Vi kan forhandle og kontrahere med rådgiverteamet/totalentreprenøren og være din repræsentant i projekteringsforløbet. Dermed kan vi sikre, at de krav, der er stillet i den indledende fase, bliver overholdt. I nogle tilfælde kan vi, hvis bygherren ønsker det, stå for projekteringsledelsen.

I den udførende fase kan vi hjælpe med at udvælge entreprenører, der skal afgive tilbud, analysere og forhandle indkommende tilbud og kontrahere med entreprenørerne.
Vi kan være din repræsentant ved bygherremøder og byggemøder, lave tilsyn på byggepladsen for at sikre, at fremdriften og kvalitet følger den aftalte tidsplan, og at eventuelle afvigelser kan godkendes.
Derudover kan vi tilbyde at lave mangelgennemgang og afleveringsforretning, afvikling af udestående arbejde, sikre at drifts- og kvalitetssikring og vedligeholdelsesmateriale fra entreprenørerne kan godkendes m.m.

Du er altid velkommen til at kontakte os, så tager vi en snak om dit projekt og dine behov.

Eksempler på Ydelser

Bygherrerådgivning

Som bygherre skal du have en rådgiver, der sikrer, at dine interesser varetages gennem hele projektet – fra de indledende behov til det færdige projekt. Vi er vant til at hoppe ind i projekterne i forskellige faser, men de vigtigste beslutninger træffes tidligt i processen. Det er også her man har mindst viden, og derfor kan det være godt med en erfaren sparringspartner og rådgiver ved sin side.

Projektgranskning

Vi laver en systematisk gennemgang af projektmaterialet for at vurdere, om projektet kan optimeres i bygherrens interesse, og om det opfylder de aftalte krav og kvaliteter. I granskningen vurderes behov for dokumentation, og om projektet er fyldestgørende bygbart. Hvis det bliver nødvendigt, udfordrer vi de projekterende rådgivere på deres valg af løsninger.

Projektledelse

Vi varetager bygherrens projektledelse og kommunikation med byggeriets parter. Vi har det overordnede overblik over projektet og sikrer, at alle kender retningen. Vi driver processen, laver indstillinger om eventuelle ændringer og sikrer, at forhindringer bliver adresseret og løst undervejs, så vi kommer effektivt i mål. Vi bogfører den samlede projektøkonomi for bygherren, og matcher det med de aftalte budgetter.

Grøn profil

Vi har igennem mange år arbejdet med optimering af bygningernes samlede energiforbrug. Vi hjælper derfor gerne med rådgivning til udvikling af energirigtigt og bæredygtigt byggeri, uanset om det skal være efter de danske krav, eller om du ønsker et byggeri, der overholder kravene for BREEAM, DGNB, passivhus-standard m.m. Klima- og miljøudfordringerne bliver større og større, og vi mærker tydeligt, at der sker ændringer med vejret i disse år. Byggeriet er ansvarligt for en stor del af det samlede energi- og ressourceforbrug, og derfor giver det god mening at gøre en indsats på dette område. Omkostningerne til en energivenlig optimering af byggeriet er forholdsvis små, hvis beslutninger tages tidligt i processen, men i driften kan der være væsentlige økonomiske gevinster at hente.

Investorrådgivning og ’turn key’-projekter

Her hjælper vi ofte med hele "pakken". I den indledende fase hjælper vi som sparringspartner ved køb af projektet. Der laves en teknisk due diligence og projektgranskninger inden købet, og opfølgning via granskning under projekteringen for at sikre, at de indgåede aftaler indarbejdes i projektet. I udførelsen af projektet er vi løbende på pladsen og laver tilsyn på vegne af investor.

Ejendoms-/projektgennemgang

Overvejer du at købe eller sælge en eksisterende ejendom eller en projektejendom, kan en teknisk gennemgang hjælpe dig med at få et overblik over ejendommens stand, muligheder og risici. Ovennævnte ting er vigtige at få belyst som køber, men kan også være til stor værdi for dig som sælger. Vi kigger bl.a. på miljøhistorik, plangrundlag og evt. på jordbundsforhold m.m.

Syn og skøn

Vi arbejder som en uvildig sagkyndig person på sager, hvor to parter er blevet uenige. Med afsæt i vores tekniske kompetencer udarbejder vi en rapport over den konkrete sag, hvorom tvisten drejer sig. Typisk vil vores indsats være en del af en partssagsfremstilling.

IKT

IKT betyder Information Kommunikations Teknologi. En IKT-aftale er en aftale mellem byggeriets parter omkring kommunikationen, og kan indgås på mange forskellige niveauer. Der kan være mange penge at hente for bygherren ved at få lavet den rigtige IKT-aftale, der passer til det enkelte projekts organisation og til ejendommens drift. Med den rigtige IKT-strategi og -organisation og en plan for omfang og dataudveksling kan man sikre et fungerende digitalt samarbejde igennem hele processen. Hvis du som bygherre ikke får stillet de rigtige krav til data for driften, kan disse blive dyrt indkøbte uden at finde anvendelse i driften. Vi kan hjælpe dig med at stille kravene og sikre, at IKT-bekendtgørelsernes krav er indarbejdet i udbudsmaterialet. IKT betyder ikke 3D-projektering, men 3D-projektering kan være en del af en IKT-aftale.

Close Menu